E-Csődeljárás és Felszámolás

1. Változások a gazdálkodó szervezetek csőd- és a felszámolási eljárásában

§ A törvény szerint a csődeljárás iránti kérelem 2015. január 1. napjától kizárólag elektronikus nyomtatványon benyújtható. Az erre vonatkozó szakaszok két időponttól, 2015. január 1. és 2015. július 1. napjától változó kötelezettségeket és lehetőségeket határoznak meg az ügyfelek részére azzal, hogy az elektronikus úton történő kapcsolattartásra csak a 2013. január 1. napját követően Bankrupt 150207indult eljárásokban van lehetőség.

 

§ 2015. június 30. napjáig a fél, illetve képviselője – választása szerint – beadványát és annak mellékleteit elektronikus úton is benyújthatja, tehát 2015. július 1. napjáig csupán választási lehetősége állt fent.

 

§ A választás joga nem illeti meg az adóst a csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtása esetén, ugyanis ebben az eljárásban a jogi képviselet a jogszabály alapján kötelező, és mivel már a kezdő irat is elektronikus formában érkezik, ezért papír alapú eljárásra nem lehetséges át-(vagy vissza) térni.

 

§ Az elektronikus úton történő benyújtás következménye, hogy a benyújtónak a továbbiakban is elektronikus úton kell kapcsolatot tartania, valamint részére is ilyen formában kézbesíti az iratokat a bíróság.

 

§ Kivételt jelent az elektronikus benyújtás alól az az eset, ha nagy mennyiségű papír alapú okirat van az eljárásban, vagy azok valódisága nem bizonyított. A bíróság 2015. június 30. napjáig, illetve azt követően is papír alapon kézbesíti a keresetlevelet az adós részére, valamint abban az esetben is, ha az iratot nem a jogi képviselő, hanem kifejezetten a fél részére kell kézbesíteni.

 

§ 2015. július 1. napjától a gazdálkodó szervezet minden beadványát kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a bíróság részére.

 

2. Az illeték és a közzétételi költségtérítés befizetésének szabályai

§ 2015. január 1. napjától az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést a kérelem benyújtását megelőzően, elektronikus úton köteles megfizetni.

 

§ A fizetés történhet az EFER rendszeren keresztül, valamint a Magyar Államkincstár javára.

 

§ Az EFER rendszer esetében az Igazságügyi Fizetési Portálon fizethető meg mind az illeték, mind a közzétételi költségtérítés bankkártyával. Ha az ügyfél ezt a fizetési módot választja, akkor az általa megadott e-mail címre megküldik részére a befizetést igazoló ígérvényt, melyet kérelme benyújtása esetén mellékletként tud csatolni.

 

§ A Magyar Államkincstár útján történő befizetés esetén az eljárási illetéket átutalással lehetséges megfizetni az illetékes törvényszék eljárási illeték számlájára. Az utaláskor fel kell tüntetni minden releváns adatot, melynek segítségével kizárható a többszöri felhasználás. A kérelemhez csatolni kell az átutalást igazoló iratot elektronikus aláírással ellátott formában. A közzétételi díjat az Igazságügyi Minisztérium (Budapest) 10032000-01397136-30000003 számú számlájára kell befizetni. Ebben az esetben is az irathoz kell csatolni az átutalást igazoló iratot elektronikus aláírással ellátva.

 

* * *

2015-02-03, Követelés kezelés