Fontos tudnivalók a gazdasági társaságok kötelező cégmódosításáról

Rohamosan közeleg a korlátolt felelősségű társaságok számára biztosított határidő lejárta, melyről az új Polgári Törvénykönyv („Ptk”) hatályba léptető jogszabálya, az ún. Ptké. rendelkezik. Ez alapján a korlátolt felelősségű társaságoknak legkésőbb 2016. március 15. napjáig összhangba kell hozniuk létesítő okiratukat az új Ptk. rendelkezéseivel.

Az új szabályozás egyik sarkalatos pontja a törzstőke kötelező felemelése; a jogszabály ugyanis az eddigi 500.000,- forint törzstőke minimum előírás helyett 3.000.000,- forint tőke minimumot ír elő.

Hangsúlyozzuk, hogy a határidő eredménytelen letelte esetén a cégbíróságok – választásuk szerint – pénzbírságot szabhatnak ki a mulasztó társaságokra, valamint törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhetnek a mulasztó társaságokkal szemben. A korábbi évek gyakorlata alapján erre nagy esély nem látszik, de elméleti lehetősége a bíróságoknak fenn áll.

A határidő közeledtével előreláthatólag sok társaságnak kell megemelnie törzstőkéjét a törvényalkotó által elvárt minimumra annak érdekében, hogy az megfeleljen az új jogszabály követelményeknek.

Ez nem jelenti például a tőke összegének bankszámlán tartását – csupán a tőkeösszegét kell szolgáltatni (pl. befizetni) a társaság bankszámlájára, de lehetőség van vagyoni szolgáltatást (apportot) nyújtani pénz jellegű befizetés helyett.

A törzstőke megemelését a fentiek alapján akkor kell végrehajtani, ha az nem éri el a jogszabály által előírt minimum összeget, azaz a 3.000.000,- forintot. A törzstőke megemelése történhet tehát készpénz befizetéssel és nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésével egyaránt. Pénzbeli hozzájárulás teljesítésével a tulajdonosok a társaság számlájára való befizetéssel vagy a hozzájárulás összegének házi pénztárba helyezésével tesznek eleget. Nem pénzbeli hozzájárulás, azaz apport esetében pedig a tag valamely dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni jogot ruház át a társaságra. A dolog tulajdonjogát illetve a vagyoni jog értékét főszabály szerint maga a szolgáltató tag határozza meg, a társaság pedig elfogadja.

A társaság törzstőkéjének megemelése csupán az egyik kötelezettség, ugyanis mindazon társaságok esetében, melyek rendelkeznek ugyan az új szabályok szerinti minimum törzstőkével, de létesítő okiratuk még nem került módosításra az új Ptk. szabályainak való megfeleltetés céljából, szintén kötelesek átvezetni a szükséges változásokat a társasági dokumentumokban.

A változások kötelező jellegére tekintettel a változásbejegyzési kérelmet illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet benyújtani mindazon esetekben, ha az kizárólag az új Ptk szerinti továbbműködésről és a létesítő okirat új Ptk. szabályaival való összhang megteremtéséről szóló döntést tartalmaz.

Ugyanakkor kiemeljük, hogy az általános szabályok szerinti illeték és közzétételi költségtérítés fizetendő minden olyan esetben, ha a kötelező módosításokon kívül más változás is történik (pl. új tag belépése, új székhely stb.)

 

Kérjük, amennyiben Ön is igénybe kívánja venni Irodánk szolgáltatásait a kötelező módosítás körében, azt szíveskedjen minél hamarabb jelezni felénk.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2016. február közepéig beérkezett megkereséseiket a szokásos kedvező díjazásért végezzük, az ezt követően beérkezett kérelmeket – a határidő közeledtére és az előreláthatólag magas munkateherre tekintettel – sürgősségi díj felszámításával tudjuk teljesíteni.

Amennyiben Önnek a kötelező módosítások kapcsán jogi segítségre van szüksége vagy kérdése merül fel, úgy keresse Irodánkat bizalommal!

 

FRISSÍTÉS:

Az Országgyűlés napirendje szerint a kötelező törzstőke emelés és az új Ptk. rendelkezéseinek alkalmazására áttérés szabályainak módosítása tárgyában született javaslatról március 1. napján a képviselők már szavazhatnak is, a törvénymódosítás pedig 2016. március 2. napján már hatályba is léphet.

A törvénymódosítás az alábbi változásokat tartalmazza

  1. Azon korlátolt felelősségű társaságok, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el 3 millió Forintot, a törzstőke emelést kötelezően 2017. március hó 15. napjáig tehetik meg, tehát egy éves haladékot kapnak.
  1. Azok a korlátolt felelősségű társaságok azonban, amelyeknek a törzstőkéje már eléri a 3 millió Forintot, kötelesek működésüket, társasági szerződésüket az új Ptk. rendelkezéseihez igazítani az eredeti határideig, azaz 2016. március hó 15. napjáig.
  1. Az egyesületek és az alapítványok létesítő okiratukat 2017. március hó 15. napjáig kötelesek az új Ptk. rendelkezéseihez igazítani, tehát a civilek is kaptak egy év haladékot.
  1. Az illetékfizetési kötelezettség is tisztázódik: amennyiben nem csak a kötelező változásokat jelentik be a korlátolt felelősségű társaságok, akkor csak azon változások után kötelesek illetéket fizetni, amely a kötelező változásokon felül nyújtottak be.

Tehát, ha egy korlátolt felelősségű társaság a törzstőke emelés mellett (ami továbbra is illetékmentes, ha más változás nincs) példának okáért székhelyet is módosít, akkor nem a vagyonban történő változás emelt összegű, 40.000,- Ft-os illetékét kell megfizetnie, hanem az alap 15.000,- Ft-os illetéket a változásbejegyzési eljárásban.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, keressenek bennünket!

2015-12-01, Cég