Kötelező módosítás civilek számára

Fontos tudnivalók a civil szervezetek létesítő okiratának kötelező módosításáról

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan, az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

az új Ptk. hatálybalépésének idején, azaz 2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosításkor kötelesek a létesítő okiratuk mindazon rendelkezését módosítani, amely nincs összhangban az új Ptk. szabályaival.

§ Ezt tudta? Az egyesület a törvény erejénél fogva megszűnik, ha tagjainak száma hat hónapon át nem éri el az alapításhoz megkövetelt tíz főt.

Az érintett civil szervezeteknek az alábbi szabályokra kell figyelniük:

§ A létesítő okirat módosításához a legfőbb szerv döntése szükséges.

§ A létesítő okirat módosítását elhatározó közgyűlés jegyzőkönyvét, valamint a jelenléti ívet is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez.

§ Abban az esetben, ha a szervezetnél tisztújításra is sor kerül, úgy a tisztségre való kinevezést elfogadó nyilatkozat hatályos szabályoknak megfelelő szövegét is csatolni szükséges a kérelemhez.

Egyéb jogszabályok

Az új Ptk. szabályainak való megfeleltetés mellett figyelembe kell venni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a különös jogállású szervezetekre vonatkozó jogszabályok (pl. sportegyesület) rendelkezéseire is.

A civil szervezetek létesítő okiratának tartalmát szükséges felülvizsgálni abból a szempontból is, hogy az tartalmazza-e az összes elemet, melyet az új Ptk. felsorol. Ilyen új szabály a létesítő személyek nevének felsorolása, azonban egyesületek esetében a tagnyilvántartás továbbra sem nyilvános.

Fontos új szabálya az új Ptk-nak, hogy az alapító okiratnak tartalmaznia kell, az alapító arra vonatkozó rendelkezését, ha az alapítói jogok gyakorlásából bármely okból kiesne.

§ Ezzel tisztában volt? Egyesületek esetében nincs szükség az alapszabály módosítására abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesületet alapító személyek nevét, és azok lakó-, illetve székhelyét. Az egyesületek és alapítványok a létesítő okiratukat a Ptk-val összefüggésben nem kötelesek módosítani, ha az csak azért lenne szükséges, mert abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek nem felelnek meg.

 Forduljon hozzánk bizalommal, ha civil szervezetének jogi segítségnyújtásra van szüksége az új szabályoknak való megfelelés kapcsán.

FRISSÍTÉS:

Az Országgyűlés napirendje szerint a kötelező törzstőke emelés és az új Ptk. rendelkezéseinek alkalmazására áttérés szabályainak módosítása tárgyában született javaslatról március 1. napján a képviselők már szavazhatnak is, a törvénymódosítás pedig 2016. március 2. napján már hatályba is léphet.

Az egyesületek és az alapítványok létesítő okiratukat 2017. március hó 15. napjáig kötelesek az új Ptk. rendelkezéseihez igazítani, tehát a civilek egy év haladékot kaptak.

 

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, keressenek bennünket!

2015-12-02, Civil