Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése

Két és fél éve kezdte meg működését egy újszerű, az állami és a gazdasági szféra együttműködéséből fakadó intézmény, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Alábbiakban összefoglaljuk, a TSZSZ eljárására vonatkozó szabályokat.

Milyen ügyekben járhat el a TSZSZ?

Az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni.

Ki adhat be eljárás lefolytatása iránti kérelmet?

A TSZSZ eljárásának fő célja az elhúzódó elszámolási viták rendezésének felgyorsítása. Ezért tipikusan a teljesítés vitás elemeinek tisztázásában (és a fizetés mielőbbi megtörténtében) érdekelt felek jogosultak az eljárás megindítására.

  • megrendelő;
  • tervező;
  • kivitelező;
  • alvállalkozó

Hogyan folyik az eljárás?

Az eljárás kérelemre indul. Lehetőség van a kérelem és a mellékletek felöltésére a https://www.mkik.hu/hu/tszsz honlapon, valamint a kerelem@mkik-tszsz.hu email címen is.

A kérelem befogadásának feltétele, hogy írásbeli szerződés álljon rendelkezésre. Itt hívjuk tisztelt jelenlegi vagy jövőbeni megbízónk figyelmét a tényleges szerződés megkötésének vagy megrendelőlap és hozzá kapcsolódó ÁSZF fontosságára.

A TSZSZ létrehozását megelőzően indult ügyekben is lehet kérni az eljárás lefolytatását, de az elévülésre figyelni kell, ugyanis elévült követelést bíróság előtt még a kérelmező számára kedvező szakvélemény birtokában sem lehet érvényesíteni.

A TSZSZ által készített szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, amely indokolt esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható. Az eljárás így maximum 60 napon belül mindenképp lezárul.

Az eljárási költségei

A szakértői díjat a kérelmezőnek az eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor kell megfizetnie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített 10300002-20373432-71003285 sz. alszámlájára.

Az eljárási díj mértéke a kérelemben vitatott összeg nettó értékének 1%-a, de minimum 60.000,- Ft, maximum 450.000,- Ft.

Az eljárás legnagyobb előnye

A polgári perrendtartásról szóló törvény külön fejezetben kezeli a kérdést.

Amennyiben a kérelmező, követelését alátámasztó TSZSZ szakvéleménnyel felhívja az adóst a teljesítésre, és ennek keretében egyezséget ajánlj fel, úgy jelentős peres előnyöket szerez.

A keresetlevéhez csatolni kell a szakvéleményt, az átvételt igazoló okirati bizonyítékot (a tértivevény másolatát a TSZSZ megküldi a kérelmezőnek), továbbá a másik féllel történő megegyezésre tett kísérlet okirati bizonyítékát. Ezek pótlására nem adható ki hiánypótlási felhívás!

Az egyezség megkísérlésére a szakvélemény kézbesítését követően a kérelmezőnek egy tértivevényes levélben célszerű felhívnia a kötelezettet a szakvéleményben foglaltaknak megfelelő teljesítésre ésszerű határidő tűzésével, azzal, hogy amennyiben a határidőig nem érkezik válasz, elindítja a TSZSZ szakvéleményére alapított pert. A tértivevényt és a levelet csatolni kell a keresetlevélhez a megállapodás megkísérlésének okirati bizonyítékaként.

Amennyiben megegyezésre nem kerül sor, és elindítják a TSZSZ szakvéleményére indított pert, fontos szem előtt tartani a 60 napos határidőt, amely alapján a beadványnak ennyi időn belül kell beérkeznie a bíróságra, valamint figyelni kell a fenti okiratok csatolására, ugyanis ezek elmaradása esetén a bíróság az általános szabályok szerint fogja lefolytatni az eljárást.

 

Az eljárás eltér a szokásostól, mert:

  • az eljárás rövidebb határidőkkel folyik;
  • amennyiben megfelelő összegű biztosítékkal rendelkezik a fél, kérelmére a bíróság ideiglenes intézkedésben elrendeli a szakvéleményben megállapított összeg erejéig a pénzkövetelés teljesítését;
  • ha az ideiglenes intézkedés a biztosíték hiánya miatt nem rendelhető el, a bíróság biztosítási intézkedést rendel el a későbbi esetleges behajtás fedezetének biztosítására;
  • ha az elsőfokú bíróság ítéletében a TSZSZ szakvéleményében megállapított pénzösszeg megfizetését elrendeli, az ítélet fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A speciális eljárási szabályok célja minden esetben annak elkerülése, hogy egy hosszadalmas eljárás, esetleg a nem-fizető alperes időközbeni megszűnése megakadályozza a követelés teljesítését.

A TSZSZ eljárásával kapcsolatban legfelsőbb bírói fórumon született, irányadó bírósági döntés még egyelőre nem áll rendelkezésre.

Javasoljuk ügyfeleinknek, a TSZSZ hatáskörébe tartozó vitás ügyeikben a szervezet igénybevételét, és ezen eljárás során állunk tisztelt megbízóink szolgálatára!

2016-02-01, Cég, Kereskedelem