Eltérő nemzetiségű házastársak válása

Nemzetközi családjog jelentősége

Miért fontos a családjog nemzetközi aspektusa? A családjog a polgári jog egyik olyan szakága, amelynek szinte minden területe bírhat nemzetközi vonatkozással.  A házasság felbontásán túl multinacionális jogvitát jelenthet például egy másik országba történő költözés, a gyermekelhelyezés, az örökbefogadás, vagy akár a házasságkötést megelőző megállapodások, különösen, ha a pár tagjai eltérő nemzetiségűek. Az egyre gyakrabban kötött nemzetközi házasságokkal kéz a kézben jár az ilyen jellegű kapcsolatok felbontásának gyarapodása is.

Nemzetközi házasság

A nemzetközi házasság nem újkeletű jogintézmény, már a XX. század elején is számos többoldalú egyezmény született a különböző nemzeti jogszabályok konfliktusának feloldása érdekében. Uniós szinten az úgynevezett Brüsszel IIa rendelet szabályozza a házassági és szülői felelősségre vonatkozó eljárások joghatóságát, míg a házasság felbontására és a különválás esetére alkalmazandó jogot a Róma III. Rendelet tartalmazza. Fontos tisztázni, hogy a rendelet csak a házassági kötelék felbontására alkalmazandó jogot szabályozza, azaz a házassággal kapcsolatos további kérdésekre, mint például a házasság érvényessége, nem tér ki.

Hol adhatom be a válókeresetet?

Főszabály szerint a házastársak autonómiájának megfelelő államban folyik le a házasság felbontása. Ennek megfelelően a válni kívánó házastársak az alább felsorolt opciókat választhatják:

  • § a jogválasztás idején közös szokásos tartózkodási helyük szerinti állam jogát;
  • § az utolsó közös szokásos tartózkodási helyük szerinti állam jogát, feltéve, hogy a jogválasztás idején az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye még mindig ott van;
  • § az egyik házastársnak a jogválasztás idején meglévő állampolgársága szerinti jogot; vagy
  • § a fenti opciók hiányában az eljáró bíróság joga is választható (lex fori).
  •  

Annak érdekében, hogy a felek a számukra legideálisabb jogot válasszák, az Unió létrehozott egy bárki által megtekinthető információs hálózatot, amely segítségével a házastársak számára releváns alkalmazandó jog legfontosabb ismertetői hasonlíthatók össze.

Mi történik választott jog hiányában? Annak érdekében, hogy az egyik házastárs ne legyen képes a másikat megelőzve azt a jogrendszert választani, amely számára előnyösebb szabályokat tartalmaz, a rendelet objektív kapcsolóelveket határoz meg az alkalmazandó jog kiszámíthatósága végett.

Eszerint a következő állam joga az irányadó:

  1. § ahol a házastársak közös szokásos tartózkodási helye van a bontókereset benyújtásának időpontjában;
    1. § ahol a házastársak utolsó közös, a bontókereset benyújtásától számított 1 évnél nem régebbi időpontban megszűnő szokásos tartózkodási helye volt, ha az adott időpontban      legalább az egyik házastárs még ebben az államban tartózkodik;
  2. § amelynek mindkét házastárs állampolgára volt a bontókereset benyújtásának időpontjában; vagy ennek hiányában
  3. § ahol a házastársak a bírósághoz fordulnak (lex fori).

 

Tudta?

Dánián kívül az uniós országok valamelyikében kimondott válás elismerésére automatikusan sor kerül a többi uniós országban is. Dániára a különválással kapcsolatos európai uniós szabályok azonban nem vonatkoznak.

Alkalmazandó jog szabályainak megtagadása

A következő esetekben a Rendelet által megszabott jog alkalmazása visszautasítható: egyrészről abban a rendkívüli esetben, amikor az eljáró bíróság országának közrendjével egyértelműen összeegyeztethetetlen az alkalmazás (közrendi záradék), vagy ha nem tekinti érvényesnek a szóban forgó házasságot az állam joga, mint például több uniós állam nem tekinti érvényesnek az azonos nemű párok házasságát. A megerősített eljárásban e rendelkezések okozta problémák végett számos ország nem is kívánt részt venni, ugyanis például Finnország és Svédország nem érezte elég liberálisnak a Rendeletet.

Hogy néz ki ez a magyar jogrendszerben?

A magyar jogrend a nemzetközi magánjogról szóló 2017.évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kódex) szabályozza a kérdéskört. Eszerint mielőtt a magyar bíróság lefolytatná az eljárást a külföldi jog szerint, megvizsgálja a fentebb említett magyar közrenddel való összeegyeztethetetlenséget. Azaz, ha valamelyik fél magyar állampolgár, közös személyes jog hiányában rögtön a magyar jog alkalmazására kerül sor. Mivel a magyar bíróságok előtti bontóperekben legalább az egyik fél többnyire magyar állampolgár, gyakran sor kerül e szabály használatára a gyakorlatban.

 

Amennyiben válásban vagy egyéb családjogi kérdésben jogi segítségre van szüksége, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz!

 

Eltérő nemzetiségű házastársak válása
2021-10-26, Családjogi