Módosult a Munka Törvénykönyve - új kötelezettségek céges oldalon!

Vegyük sorra a főbb változásokat, amelyetk a jogszabálymódosítás hozott:

 

Szabadság

A jelenlegi Mt. módosítással több új szabadságtípus került be az Mt-be, mellyel munka és magánélet közötti egyensúly megteremtésének EU-s követelményével összhangban:

Apasági szabadság: Az apák eddig 5 munkanap pótszabadságra voltak jogosultak a gyermekük születése utáni két hónapban. Az apasági szabadság, mint új jogintézmény bevezetésével immár 10 munkanap szabadságra jogosultak apák, nemcsak gyermekük születése esetén, hanem örökbefogadást követően is.

Szülői szabadság: Szintén újítás, hogy bármelyik szülő –amennyiben a munkaviszonya már egy éve fennáll- gyermeke hároméves koráig összesen 44 nap szabadságra jogosult.

Mindkét új szabadságtípust külön garanciákkal védi az Mt, ugyanis amennyiben a munkavállaló munkaviszonya évközben kezdődött, ezen szabadságtípusok nemcsak az arányos részére jogosult, hanem egészében igénybe veheti azt. Továbbá a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni a munkáltató, valamint az apasági szabadság kiadását nem halaszthatja el. Szintén a szülőknek járó szabadságtípusok védelmét szolgálja, hogy ezen szabadságokról a munkáltató semmilyen körülmények között nem hívható vissza.

A munkaviszony megszüntetése, felmondás

Talán az egyik legfontosabb és legtöbb embert foglalkoztató kérdés, hogy mikor ki és hogyan szüntetheti meg munkaviszonyukat. Felmondással mind a munkáltató, mind a munkavállaló megszüntetheti a munkaviszonyt. Azonban a fentebb tárgyalt szabadságtípusok jogosultjait nemcsak a szabadság kiadása körében illeti meg külön védelem, hanem a munkaviszonyuk megszüntetésekor is. A friss Mt. módosítás kibővíti a munkáltatói felmondási tilalmak körét. Immár nemcsak például a várandóság és szülési szabadság alatt nem mondhatja fel a munkáltató a munkaviszonyt, hanem az apasági és szülői szabadság tartama alatt sem.

A munkaviszony megszüntetésének indokolási kötelezettsége is kiszélesedett. Az új szabályozás szerint az a munkáltató bizonyos esetekben a munkáltató kérésére akkor is köteles indokolni a munkaviszony megszüntetését, ha egyébként arra a törvény nem kötelezné. Ezek azon esetek, amikor a munkaviszony megszüntetésére a gondozási szabadság, az apasági szabadság, a szülői szabadság, a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vagy az alább bemutatott munkaszerződés-módosítás kezdeményezése miatt kerül sor.

Ebben az esetben a munkáltatónak 15 napon belül indokolnia kell a megszüntetés okát.

Munkaszerződés módosítása

A munkáltató köteles tájékoztatni munkavállalóit a teljes vagy részmunkaidős, a távmunkavégzésre irányuló, valamint a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megüresedő pozíciókról a munkavállaló tájékoztatja munkavállalóit az adott munkahelyen szokásos módon (pl emailben).

A munkaviszonyok rugalmasságának EU-s irányelvben is megkövetelt előmozdítása érdekében az Mt. módosítás lehetősé teszi ezen megüresedő pozíciók „házon belüli” betöltését azzal, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállásának első hat hónapja eltelte után kérheti a munkáltatótól munkaszerződésének módosítását. A munkáltatónak ez esetben 15 napja van dönteni a kérelemről. Amennyiben azt elfogadja, módosítani kell a munkaszerződést, ha pedig elutasítja, azt köteles indokolni. Munkáltatói szempontból fontos a nyilatkozattételre nyitva álló határidő, illetve az elutasítás megfelelő, azaz valós és okszerű indokolása, ugyanis a kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja.

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

A január elsejétől hatályos törvény kibővíti a munkáltató tájékoztatási kötelezettségébe tartozó tárgyköröket is. Eddig a munkaviszony kezdetét követő 15, a módosítást követően pedig csupán 7 nappal a munkáltató köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót (az újdonságokat aláhúzással jelöltük):

 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
 • a munkaviszony kezdetéről, tartamáról;
 • a munkahelyről;
 • a munkakörbe tartozó feladatokról;
 • a napi munkaidő tartamáról, a hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő- és befejező időpontjáról; a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról; a munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól;
 • a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmondási idő megállapításának szabályairól;
 • a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló igénybe vehető, képzésre fordítható idő tartamáról;
 • -a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a közterheket megfizeti,
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

A várhatóan tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén a munkavállalót továbbá tájékoztatni kell:

 • a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
 • a pénzbeli és a természetbeni juttatásról,
 • a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének szabályairól, feltételeiről,
 • a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről,
 • a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző munkáltató és az általa kiküldött munkavállaló jogaival és kötelezettségeivel összefüggő lényeges információt tartalmazó egységes nemzeti honlap elérhetőségéről, továbbá
 • a hazatérésre irányadó szabályokról.

 

A tájékoztatási kötelezettség kiszélesítése szintén az Unió által elvárt kiszámítható és átlátható munkafeltételek megteremtését szolgálja azzal, hogy az általánosan gyengébb fél, azaz a munkavállaló részletesebb kioktatását rendeli, ami természetesen a munkáltatókra nagyobb terhet ró. Ennek és a fentebb ismertetett egyéb módosítások fényében összességében elmondható, hogy a januári Mt. módosítással, hogy az uniós irányelvek alapján, a munkavállalói érdekeknek kedvező új szabályok kerültek bevezetésre.

 

Amennyiben segítégre van szüksége munkavállalói jogai, munkáltatói jogai vagy kötelezettségei értelmezése, így különösen az új szabályok betartása tekintetében, keresse szakértő kollégáinkat ide kattinva.

Módosult a Munka Törvénykönyve - új kötelezettségek céges oldalon!
2023-01-24, Munka