Társasházi kisokos (2. rész): Közös tulajdon

Mi minősül közös tulajdonnak?

Közös tulajdonnak minősül általában az épülethez tartozó földrészlet, továbbá a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg lakás (például a gondnoki vagy a házfelügyelői lakás), ezek tehát a tulajdonostársak közös tulajdonába tartoznak.

Emellett az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát, a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épület berendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartoznak, ha azok a külön tulajdonban álló lakáson vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségen belül vannak.

 

Lehet-e külön értékesíteni közös tulajdon hányadot?

Nem. A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó ingatlan alkotórészét képezi, ami azt jelenti, hogy egymástól függetlenül nem ruházhatók át és nem terhelhetők meg.

 

Hogyan értékesíthető a közös tulajdoni rész és ki dönthet az elidegenítésről?

A közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható. Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet az elidegenítésről. Jó, ha tudjuk, hogy a kétharmados döntés alapján történő elidegenítési lehetőséget le kell fektetni az alapító okiratban, mivel csak akkor érvényes.

 

Minden közös tulajdonba tartozó ingatlanrész értékesíthető kétharmados szavazattal?

Nem. A közös tulajdonba tartozó épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát, a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épület berendezés és vagyontárgy kizárólag egyhangú döntéssel idegeníthető el.

 

Megtilthatja-e a lakóközösség a tulajdonostárs külön tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helység használati vagy hasznosítási módjának a megváltoztatását?

Igen. Lakóépület esetén a társasház közgyűlése megtilthatja a külön tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használati, hasznosítási módjának megváltoztatását, ha az a társasház működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná.

 

Ha valamelyik tulajdonostárs építkezni kíván az ingatlanán belül, megteheti ezt a többi tulajdonos engedélye nélkül?

Igen. Az építtető tulajdonostárs a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett építkezés elvégzésére, ha a munka az alapító okiratban közös tulajdonként meghatározott épületrészt nem érinti. Ha a munka az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt épületrészt érinti, az építkezés megkezdéséhez a tulajdonostársak 4/5-ének írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát köteles beszerezni.

 

Milyen arányban terheli a tulajdonostársakat a közös tulajdoni részek fenntartásának és felújításának a költsége?

A közös tulajdonba tartozó épületrész, épület berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, viszont a szervezeti és működési szabályzat másképp is rendelkezhet.

 

Kötelező-e minden tulajdonostársnak a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokból kivenni a részét?

Igen. Abban az esetben, ha a tulajdonostársak az összes tulajdoni hányad szerinti legalább 4/5-ös szavazattöbbséggel megszavazták a kiadást. Természetesen a kisebbség törvényes határidőn belül, az ilyen határozatot bíróság előtt megtámadhatja.

 

Mi a közös költség?

A közös költség a közös tulajdonba tartozó épületrész, berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások összessége.

 

Mit tehetünk akkor, ha valamelyik tulajdonostárs több hónapot késik a közös költség megfizetésével?

Ha egy tulajdonostárs nem fizeti a közös költséget, a felhalmozódott tartozást megjelölő fizetési felszólítást kell küldenie a közös képviselőnek az adós részére. Egy esetleges részletfizetésre irányuló megállapodás mindkét fél részére előnyt jelenthet, a további elmaradások elkerülése végett. Amennyiben ez a próbálkozásunk nem zárul sikerrel a közgyűlés a határozatával a legalább hat hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el. Ebben az esetben a határozat meghozatala során az adós nem élhet a szavazati jogával, az ő tulajdoni hányadát a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. A határozatot a hátralékos tulajdonostárs részére a törvényben meghatározott jogorvoslat lehetőségének feltüntetésével kézbesíteni kell. Fontos tudni, hogy az ilyen határozatot ügyvéddel vagy jogtanácsossal kell ellenjegyeztetni. Emellett a társasház ügyvédi fizetési felszólítást is küldhet az adós részére.

 

Kizárólag a közgyűlés jogosult elrendelni a közös költséggel elmaradt lakó ingatlanának megterhelését?

Nem. Erre a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke is jogosult, ha erre őt a szervezeti és működési szabályzat felhatalmazza. Ezt a határozatot is ügyvéddel vagy jogtanácsossal kell ellenjegyeztetni.

 

Mit tehet a tulajdonostárs, aki kifizette hátralékát, de az ingatlana még mindig jelzáloggal terhelt?

Ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kiegyenlítést követő nyolc napon belül köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni. Az engedélyt közokiratba vagy ügyvéd, vagy jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

 

Szakmai cikkünk tájékoztató jelleggel készült, mely nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak. Amennyiben a társasházi joggal kapcsolatosan kérdése van, illetve polgári jogi területen segítségre van szüksége, keresse irodánkat bizalommal!

Társasházi kisokos (2. rész): Közös tulajdon
2023-09-08, Ingatlan, Polgári