Társasági jog

Gazdasági társaságok teljes körű képviselete tekintetében ügyvédi irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll ügyfeleink rendelkezésére

 

Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a gazdasági társaságok alapítása, működése és átalakulását illetően. Szolgáltatásaink közé tartozik a cégalapítással, változásbejegyzéssel, átalakulással és szétválással kapcsolatos ügyintézés, valamint jogi képviselet ellátása végelszámolás során, illetve csőd- és felszámolási eljárásokban.

1. Cégalapítás, cégmódosítás, átalakulás

Irodánk segítségével gyorsan és hatékonyan alapíthat céget, a társasági dokumentumok aláírását, valamint az eljárási költségek megfizetésének igazolását követően haladéktalanul cégbírósági benyújtásra kerülnek, ezáltal a cégbejegyzés akár 1-2 munkanap alatt megtörténhet.

 

§ Rugalmasan, akár tipikus munkaidőn kívüli időpontban is tudjuk Önöket fogadni, sőt, igény szerint Irodánkon kívül is van lehetőség az iratok aláírását megejteni.

 

Akár a cég tulajdonosi összetételében áll be változás, akár új ügyvezető megválasztására kerül sor, a cégmódosítás szükségességének számos gazdasági oka lehet. Irodánk minden esetben gyorsan és hatékonyan áll ügyfelei rendelkezésére a cégmódosításhoz szükséges teendők elvégzéséhez.

Átalakulás (egyesülés, szétválás), társasági formaváltás esetén Irodánk szakszerű tanácsadást nyújt ügyfeleinek az összetett eljárások egyes kérdéseiben, illetve teljes körűen lebonyolítja ezen eljárásokat. Rutinos partnereinken keresztül könyvelési, könyvvizsgálói szolgáltatásokat is biztosítani tudunk megbízóink részére.

 

Ne feledje! Az új Polgári törvénykönyv („Ptk”) a gazdasági társaságok szabályozása terén is számos fontos változást hozott, többek között kötelező módosításokat (változásbejegyzést) is előírnak a cégek számára, 2015. március 15., illetve 2016. március 15. napi határidővel kötelesek létesítő okiratukat összhangba hozni (módosítani) az új szabályokkal, és hatályosítani az új Ptk-nak megfelelően.

 2. Létesítő okiratot érintő lényeges kérdések

A cégek gazdasági-üzleti működése során gyakran elengedhetetlen feltétel, hogy a létesítő okiratban az általános szabályoktól eltérő rendelkezések kerüljenek meghatározásra, így az adott társaság tényleges irányításához, illetve a nyereség megosztásához – a jogszabályok által előírt keretek között – társíthatók eltérő szabályok. Tekintettel arra, hogy az egyes példák nem kimerítő jelleggel kerültek felsorolásra, csupán a leggyakrabban előforduló szabályozási lehetőségeket említjük:

§ a korlátolt felelősségű társaság esetében ki lehet zárni az üzletrészek átruházását pénzszolgáltatás ellenében (adásvételi szerződésen) kívüli jogcímen;

§ az üzletrészek öröklés útján történő megszerzése egyaránt kizárható;

§ az osztalékfizetés és a szavazati arányok eltérhetnek az üzletrész nagyságától! tagok egymásnak, illetve a társaságnak elővásárlási jogot biztosíthatnak az üzletrészek átruházása esetére;

 

Fenti rendelkezések azon cél érdekében javasoltak, hogy a társaságba esetlegesen nem kívánatos „tag” belépése elkerülhető legyen, illetve a szükségszerű tagok befolyása és részesedése korlátozott legyen.

 

3. Egyszemélyes társaságok

Kft. és Zrt. alapítható (illetve működhet) egyszemélyes társaságként. Az egyszemélyes társasági formához ennek megfelelően eltérő társasági szerződési rendelkezések vonatkoznak, szerződésminta alkalmazása és általánostól eltérő szabályozás esetén egyaránt.

Az egyszemélyes formából adódóan a létesítő okiratban rendezett kérdések közül több értelemszerűen fogalmilag kizárt: nincs taggyűlés, nem kell rendelkezni pl. a nyereség felosztásáról, nincs többségi vagy minősített többségi befolyással rendelkező tag stb.).

 

§ Fontos kiemelni, hogy az egyszemélyes társaságok tagja emelt szintű, közel korlátlan felelősséggel rendelkezik!

 

4. Csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás

Irodánk közreműködik mind egyszerűsített és „hagyományos” végelszámolási eljárás elindítása és lebonyolítása során, felszámolási eljárásban pedig teljes körűen ellátja a jogi képviseletet egészen az eljárás jogerős befejezéséig.

 

A végelszámolás a társaság jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás, amire akkor kerülhet sor, amennyiben a társaság nem fizetésképtelen, és a tulajdonosok elhatározzák, hogy a továbbiakban nem kívánják működtetni a céget. A végelszámolás tárgya tulajdonképpen ennek megfelelően a cég vagyonával történő elszámolás, mellyel a társaság az eljárás kezdetekor rendelkezik, illetve ide tartozik azon vagyon is, melyet az eljárás során szerez.

 

Ezzel szemben a felszámolási eljárás egy olyan megszüntetési lehetőség a cég életében, amikor a gazdasági társaság pénzügyi gondokkal küzd. A fizetésképtelen állapot gyakorlatban jellemzően különböző ügyletekből származó tartozásokból, banki hitelekből és egyéb a kintlévőségekből, továbbá perekből alakul ki.

 

Amennyiben esély mutatkozik a tartozások kiegyenlítésére, úgy sok esetben javasolt csődeljárást kezdeményezni, ugyanis mind a fizetési haladék időtartama, mind a felszámolási eljárás alatt van lehetőség akár a hitelezőkkel történő megegyezésre. A felszámolási eljárástól tehát az különbözteti meg a csődeljárást, hogy a felszámolási eljárásban az adós fizetési hajlandóságot elsősorban nem mutat, addig a csődeljárásban az adós arra törekszik, hogy az átmeneti fizetésképtelenségi állapotot lehetőség szerint elkerülje, és a hitelezők mielőbb megkapják a követeléseiket.

 

§ Irodánk ellátja a hitelező képviseletét a követelés behajtása során, illetve megindítja a másik fél ellen irányuló felszámolási eljárást.

 

§ Irodánk ellátja az adós társaság képviseletét a felszámolási eljárás elrendeléséig a felszámolási kérelmet benyújtó másik féllel szemben, illetve a bíróság előtt egyaránt.

 

 5. Jogi képviselő közreműködése a cégeljárások során

 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező. A céges dokumentumok ügyvéd által ellenjegyzett okiratként, vagy közokiratba foglaltan alkalmasak a cégbírósági bejegyzésre.

 

Irodánk a képviselet keretében kifejtett tevékenysége során a választott társasági formával kapcsolatos teljes körű tájékoztatást nyújt Ügyfelei részére, melynek során tisztázásra kerülnek az alapítás és a társaság működésének kezdeti stádiumában felmerülő kérdések, továbbá részletes tájékoztatást nyújt a vonatkozó jogszabályi előírásokra vonatkozóan, úgymint a társasági iratok megszerkesztése, új cég esetében az alkalmas cégnév megválasztása, a cégiratok elektronikus úton történő benyújtása. Irodánk a teljes körű jogi képviselet során a kérelemmel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények megtételét is ellátja a cégbírósági bejegyző végzés meghozataláig.

 

Kérjen időpontot

és hamarosan saját vállalkozással rendelkezhet, vagy ha már működő társasága van, átláthatóbb és magabiztosabb ismeretekkel fog rendelkezni jogai és kötelezettségei tekintetében!