Családjogi ügyek

Családjogi ügyek tekintetében Irodánk az alábbi szolgáltatásokban áll ügyfeleink rendelkezésére:

Bontóperes képviselet

A felek szétválasztása és járulékos kérdések tekintetében Irodánk sok éves szakértelemmel és rutinnal rendelkezik jogi képviselet nyújtásában. A házasságot a bíróság bármelyik fél kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A megromlás ténye különösen akkor állapítható meg, ha a felek között az életközösség megszűnt és helyreállítására nincs kilátás.

Amennyiben ügyfelünk házasságát fel kívánja bontani, segítünk annak jogszerű lebonyolításában.

A házasság felbontására a házasság megromlásához vezető okok feltárása nélkül akkor van lehetőség, ha a felek ezt végleges elhatározásuk, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik.

Ebben az esetben a feleknek meg kell egyezniük

§ a közös gyermek tekintetében a felügyelet gyakorlása,

§ a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,

§ a gyermek tartása,

§ a házastársi közös lakás használata, valamint – ez iránti igény esetén –

§ a házastársi tartás kérdésében,

§ és kérelmezniük kell a bíróságtól, hogy a perbeli egyezségüket végzésével hagyja jóvá.

Irodánk készséggel áll rendelkezésükre a megegyezés megszerkesztésében, amennyiben a házasságot közös megegyezéssel kívánják felbontani.

Szülői felügyeleti jog gyakorlása, kapcsolattartás, tartásdíj

A családjogi szabályozás tekintetében megfigyelhető, hogy azok a gyermek érdekeinek érvényesülését kívánják középpontba helyezni.

Fel hívjuk arra a figyelmet, hogy a szülők a szülői felügyeletet – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt.

Különélő szülők azonban megállapodhatnak abban is, hogy a felügyeleti jogokat egyikük gyakorolja. A bíróság a házasság vagy szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a szülők erre irányuló egyezségét jóváhagyja, vagy megállapodás hiányában arról ítélettel határoz. A bíróság a gyermekétől különélő szülőt feljogosíthatja a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására is, de a döntés jogát akár korlátozhatja vagy megvonhatja.

A vonatkozó jogszabályok alapján a kapcsolattartás a különélő szülőnek nem csak joga, hanem kötelezettsége is. Ezzel együtt a gyermeknek pedig joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A kapcsolattartásról a házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők egyezséget köthetnek, egyezségük hiányában a kapcsolattartásról a bíróság dönt. Ha házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per nincs folyamatban, a kapcsolattartásról a szülők megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt. A döntés előtt az érdekelteket és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket meg kell hallgatni.

Az általános rokontartási szabályok alapján az kötelezhető tartásra, aki anyagi helyzete alapján erre képes, kiskorú gyermek esetén a szülőre azonban szigorúbb szabályok vonatkoznak. A szülő a saját tartásának, saját szükségleteinek a korlátozásával is köteles gyermeke tartására. A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása az irányadó.  A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő egy vagyontárgy, vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget a tartási kötelezettségének. Amennyiben a tartásdíjról a szülők nem egyeznek meg, a bíróság dönt. Irodánk széleskörű gyakorlattal rendelkezik gyermektartási ügyek rendezésével kapcsolatban, készséggel állunk az Ön rendelkezésére ilyen jellegű ügyének rendezésében.

Sok kellemetlenségtől óvhatja meg magát és gyermekét, amennyiben igénybe veszi szolgáltatásunkat és szülői felügyelet minden kérdésére kiterjedő megállapodást köt, Irodánk készséggel áll rendelkezésére a megállapodás megszerkesztésében és amennyiben peres eljárásra kerülne sor, vállaljuk, hogy rutinosan és határozottan képviseljük az Ön érdekeit.

Házastársi tartás, házastársi közös lakás használata

 Állunk ügyfeleink rendelkezésére amennyiben házastársi tartással kapcsolatos ügyének intézéséhez megbízható, nagy gyakorlattal rendelkező ügyvédet keres. Aki önhibáján kívül nem képes magát eltartani, az a házassági életközösség megszűnése esetén házastársától, a házasság felbontása esetén pedig volt házastársától tartást követelhet. A gyakorlatban a házastársi tartás iránti igény sokszor jogszerű, de sok esetben visszaélésszerű a követelés, mely nem illeti meg ténylegesen a kérelmező felet.

Házastársi közös lakás az a lakás, amelyben a házastársak egyikük vagy mindkettőjük tulajdonjoga, haszonélvezeti joga vagy bérleti joga alapján együtt laknak. A házastársi életközösség megszűnésének esetére lehetőség van arra, hogy a házasulók vagy a házastársak a közös lakás használatát előzetesen szerződéssel rendezzék és arra is, hogy az életközösség megszűnését követően kössenek ezzel kapcsolatosan megállapodást.

Tudta? A házastárs, aki szerződés vagy a bíróság döntése alapján a lakás elhagyására köteles, a korábbi használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésre tarthat igényt.

Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére akár közös jogcímen, akár az egyik házastárs kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás használatának rendezéséről van szó.

Vagyonmegosztás

A házastársak vagyoni viszonyainak rendezésére egyrészt a házassági vagyonjogi szerződés intézménye ad lehetőséget, ennek hiányában, illetve ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség, úgynevezett törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn.

A törvény szerint a vagyonközösség megszűnése esetén bármelyik házastárs igényelheti a közös vagyon megosztását. A vagyonmegosztás kétféle módon lehetséges: bíróság által, vagy a felek által kötött szerződés formájában.

Tudta? A házastársi közös vagyon bíróság általi megosztására sor kerülhet mind az életközösség fennállása alatt, mind annak megszakadása után, valamint házassági vagyonjogi szerződést köthetnek a házasulók, valamint a házastársak is.

Tudta? A felek megállapodhatnak egyebek mellett közszerzeményi rendszer vagy vagyonelkülönítés rendszerének kikötésében is.

Fontos, hogy a szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Irodánk vállalja, szerződés megszerkesztését, valamint annak ellenjegyzését.

Ha a házastársak között nem jött létre ilyen szerződés, vagy az nem terjed ki a vagyonközösség megszűnéséhez kapcsolódó valamennyi igényre, a házastársi közös vagyon megosztását és a rendezetlenül maradt igények elbírálását a bíróságtól kérheti bármelyik házastárs.

Élettársi kapcsolat rendezése

Irodánk az élettársi kapcsolatok megszűnése esetére is segítséget nyújt az élettársak lakáshasználatának rendezése, az élettársi tartás, továbbá a közös gyermek elhelyezésének kérdésében, valamint a vagyoni viszonyok rendezése során is.

Amennyiben az élettársi kapcsolat legalább egy éven keresztül fennállt és abból gyermek született, az önhibáján kívül magát eltartani nem képes fél szintén jogosult tartásra, mégpedig a volt házastárssal egy sorban. A lakáshasználat szerződésen alapuló, illetve bíróság előtt történő rendezésében is megfelelő tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére, még az olyan komplex jogi megítélés alá eső élethelyzetekben, mint az élettárs feljogosítása a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás használatára.

Apasági vélelem

Ha az apai jogállás megállapítása vagy annak megtámadása válik szükségessé, forduljon bizalommal Irodánkhoz. Segítséget nyújtunk mind a megállapítási, mind pedig a megtámadási eljárás bármely szereplőjének. Az apasági vélelmet megtámadhatja a vélelmezett apa, az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója.

Gyámság

Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik, ebből adódóan a kiskorú gyermek közeli hozzátartozója és az a személy, akinek a gondozásában a gyermek él, köteles a gyámhatóságnak késedelem nélkül bejelenteni, ha a kiskorú részére gyám kirendelése szükséges. A gyámhatósággal való kapcsolattartásban és a gyámrendelés teljes folyamatában segítséget nyújtunk, hogy Ön a gyermekkel tudjon foglalkozni.

 

Családjogi ügyeinek intézésével forduljon bizalommal Irodánkhoz, készséggel állunk rendelkezésére.