Szellemi alkotások joga

Többrétegű, más, modern(ebb) jogterületekkel kommunikáló jogterület esetén különösen fontos a multi-platform alapú szaktudás. Irodánknak ez rendelkezésére áll.

 

Szellemi tulajdon (szellemi alkotás) védelmére több oltalmi lehetőség szolgál, az egyes oltalmi formák bizonyos esetben kombinálhatók, vagyis ugyanazon megoldás, termék, eszköz levédése több jogi intézmény által is biztosítható. Oltalmi lehetőségen ebben az esetben kizárólag regisztráción alapuló, nyilvántartásba vett oltalmat értünk.

 A gazdasági életben szinte valamennyi üzletág használ (hasznosít), illetve tevékenysége során létrehozza a szellemi alkotások valamely fajtáját. Ezen szellemi alkotások többek között a találmányok, védjegyek, szabadalmak és a know-how – de ide tartoznak az irodalmi, és egyéb művészeti alkotások, szoftverek szerzői jogi védelme, valamint külön törvényekben nem nevesített, azonban társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé korábban még nem vált alkotások –, amelyek gyakran fontos részét képezik az adott üzleti tevékenység (vállalkozás) forgalmi értékének. Ezért rendkívül fontos, hogy az üzleti élet szellemi alkotásai védelemben (oltalomban) részesüljenek, és minél nagyobb jogi biztonságban kerüljenek használatra, illetve hasznosításra.

 

Az említett oltalom egyrészt arra szolgál, hogy általa megkülönböztethető legyen egy áru, vagy szolgáltatás a versenytárasak más, hasonló, vagy akár azonos tartalmú, termékeitől vagy szolgáltatásaitól, továbbá kizárólagos használati és hasznosítási jogot biztosít a jogosult számára, másrészt jogi védelmet nyújt, ezáltal a jogosult felléphet a jogsértővel szemben.

 A legelterjedtebb oltalmi formák közül az alábbiakat emeljük ki:

 1. Védjegy

 A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A gazdasági verseny egyik alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén egyaránt.

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a védjegy lehet szó, szóösszetétel (beleértve a személyneveket és a jelmondatokat), betű, szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, és ezek kombinációja amennyiben a levédetés feltételei fennállnak.

 

Védjegyoltalom kétféle módon, hazai és nemzetközi úton szerezhető. Magyarországon védjegyoltalom a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához történő védjegy-bejelentési eljárással szerezhető, mely kizárólag belföldön nyújt védelmet, míg az Európai közösségi védjegy oltalma az Európai Unió minden tagállamában egységesen fennáll.

 

Mind a hazai, mind az uniós hivatalok előzetesen ún. kutatást végeznek, hogy a bejelentés nem ütközik-e korábban hazai (vagy tagállami szinten) bejelentett oltalomba, és a kutatás eredményéről rövid jelentésben tájékoztatást ír az eljárást lefolytató hivatalnak, ezért fontos, hogy a feltételnek a bejelentés megfeleljen, azaz megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható legyen, továbbá nem áll fenn a lajstromozásával szemben kizáró ok.

 § Ezzel tisztában volt? A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem foglalkozik domain nevek regisztrációjával. Ezt a tevékenységet külön erre a tevékenységre szakosodott domain regisztrátorok végzik.

A védjegyoltalom, amely a lajstromozással keletkezik a bejelentés napjára visszaható hatállyal és a bejelentéstől számított tíz évig tart, mely további tíz-tíz éves időtartamokra megújítással meghosszabbítható.

§ Ezt tudta? A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (angol rövidítéssel: OHIM) sosem küld számlát a bejelentők vagy a képviselők részére, sőt az OHIM honlapján külön figyelmeztet is arra, hogy egyesek hivatalos számla látszatát keltve próbálnak pénzt kicsalni.

 2. Szabadalom

 A szabadalom a találmányok, eljárások jogi oltalmát biztosítja. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására. A szabadalomnak területi és időbeni korlátja van, az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig lehet érvényes. A szabadalom levédése szintén lehetséges Magyarországra, illetve nemzetközi (közösségi) szinten.

§ Tudta Ön? A Föld valamennyi országára kiterjedő, azaz ún. világszabadalom nem létezik. Ha Ön több országra kiterjedő bejelentést kíván tenni, úgy azt az érintett országok, illetve régiók megjelölésével teheti meg.

Egy szabadalomnak világviszonylatban kell újnak lennie, ha már valaki megkapta a szabadalmi oltalmat, akár itthon akár külföldön, az már nem védhető le szabadalomként. Ezért első lépésként ezen eljárásban alapos kutatás javasolt a szabadalmi rendszerekben (ún. alaki vizsgálati szakasz), kizárva azt, hogy találmánnyal megegyező tartalmú szabadalmat már bejegyeztek, ezt követően kerül sor a közzétételt követő ún. érdemi vizsgálati szakaszra.

 A bejelentéshez a rendelkezésre álló anyagokból el kell készíteni az ún. szabadalmi leírást, a szabadalmi rajzokat be kell építeni a szabadalmi leírásba, a technika állásába, továbbá meg kell jeleníteni, mi a különbség a védeni kívánt oltalom és a hasonló szabadalmi oltalom között.

§ És ezt tudta? A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a használati mintaoltalmi bejelentések újdonságát nem vizsgálja. A minta újdonságának, valamint a feltalálói lépés meglétének vizsgálata olyan szempontok, melyek csak az engedélyezési eljárást követően kerülnek elbírálásra.

 3. Know how

 A know-how szintén szellemi alkotás, szerzői jogvédelem alatt áll, olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret, tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, hozzáférése pedig korlátozott. A know-how azt illeti meg, aki kidolgozta, vagy aki jogszerűen megszerezte. Mivel a know-how lényege, hogy titkos, ezért a titokban maradásához is értelemszerűen jogos érdek fűződik. A know-how-ra vonatkozó védelem annak létrejöttével keletkezik, nincs szükség hozzá semmiféle hivatalos eljárásra, pontosabban nem is létezik ilyen eljárás, ezért hasznosítását speciális szerződések keretében szokták rögzíteni, pl. titoktartási megállapodások vagy erre irányuló nyilatkozatok.

 4. Miben tudunk segítséget nyújtani

Irodánk tevékenysége a szellemi alkotások jogi oltalmának szinte valamennyi területére kiterjed, beleértve a különböző oltalmi formákkal kapcsolatos átfogó jogi tanácsadást, oltalom bejegyzésére irányuló eljárások teljes körű lebonyolítását és ezen eljárások során ügyfeleink képviseletét, különböző szerzői jogi szerződések elkészítését és véleményezését, valamint szükség szerint a különböző hatóságok, bíróságok előtti jogi képviseletet.

Irodánk szellemi alkotások jogával kapcsolatos tevékenysége elsősorban az alábbi területekre terjed ki:

 § Védjegyek nemzeti, nemzetközi vagy Közösségi védjegyként történő nyilvántartására vonatkozó tanácsadás

§ Védjegykutatás hazai, Uniós és nemzetközi védjegynyilvántartásokban

§ Jogi képviselet védjegy lajstromozási, módosítási és kapcsolódó eljárások során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és nemzetközi hatóságok (OHIM, WIPO) előtt

§ Szerzői jogi oltalomra vonatkozó teljes körű tanácsadás

§ Szerzői joggal kapcsolatos szerződések véleményezése, szerkesztése; a szerzői jogok megszerzésére, felhasználására vonatkozó megállapodások

§ Szerzői jogok megsértése esetén a szerzői jogok érvényesítése, fellépés a jogsértővel szemben, jogi képviselet bírósági eljárásban

§ Know-how, illetve külön törvényben nem szabályozott szellemi alkotások védelmével kapcsolatos tanácsadás, jogi képviselet§ Tanácsadás internetes szerzői jogi kérdések vonatkozásában

Forduljon hozzánk bizalommal, Irodánk készséggel áll rendelkezésére a felmerült szerzői jogi kérdések tekintetében, védelemben részesíteni kívánt szellemi alkotásával kapcsolatban!